CHUÙNG TOÂI LAØM GÌ ?

VIEÄC LAØM ÔÛ VIEÄT NAM...

Töø naêm 1990...

- 10 chuyeán coâng taùc qua khaép Vieät nam, töø Baéc xuoáng Nam.

- 50 baùc syõ chuyeân khoa, y taù vaø nhaân vieân töông töï y teá ñaõ tình nguyeän sang giuùp taïi choã, ñeå huaán luyeän nhaân vieân vaø saên soùc beänh nhaân.

- Hôn 30 taán thieát bò, duïng cuï vaø thuoác men ñaõ ñöôïc chuyeån tôùi Vieät nam.

VIEÄC LAØM ÔÛ PHAÙP...

- Nhaèm quyeân voán vaø giôùi thieäu hoäi.

- 12 buoåi trình dieãn vaên ngheä vaø thoâng tin ñaõ ñöôïc laøm taïi caùc tænh Grasse, Mandelieu, Le Cannet, Peymeinade, Mouans-Sartoux, Golf-Juan, Belgentier, Sanary vaø Paris...

- Nhöõng buoåi naøy ñaõ ñöôïc höôûng söï tham döï nhaõ yù khoâng laáy tieàn cuûa nhieàu nhoùm kòch vaø nhaåy muùa taøi töû, cuõng nhö ca syõ vaø nhieáp aûnh nhaø ngheà. (Chuùng toâi vaãn coøn thaønh thöïc caùm ôn loøng taän taâm cuûa hoï).

DÖÏ AÙN...

- Tieáp tuïc vaø tieáp theo nhöõng vieäc ñaõ laøm.

- Göûi ñeàu thieát bò duïng cuï vaø thuoác men.

- Hoã trôï y teá cho caùc traïi moà coâi ôû Vieät nam.

- Thuùc ñaãy söï hôïp taùc y teá Phaùp Vieät.

- Toå chöùc mang baùc syõ Vieät nam sang Phaùp taäp söï.

- Phaùt trieån söï hôïp taùc vôùi caùc toå chöùc nhaân ñaïo khaùc.

- Toå chöùc chuyeán coâng taùc y teá vaø töông töï y teá naêm 2003...