TIEÅU SÖÛ CUÛA HOÄI

22-12-1990

- Ñôït coâng taùc ñaàu veà T.M.H. (Tai Muõi Hoïng) ôû thaønh phoá HOÀ-CHÍ-MINH (Vieät nam) vôùi hoäi töø thieän MEÙDECINS DU MONDE - Baùc syõ Jean-Claude Beltrando vaø Baùc syõ Alain Dehon.

- Gaäp em beù Ñieån (luùc ñoù 3 tuoåi) taïi trung taâm T.M.H. Cuûa T.P. HOÀ-CHÍ-MINH.

16-03-1991

- Buoåi trình dieãn ñaàu tieân ôû G.A.P.G. cuûa C.I.G. tænh GRASSE.

14-06-1991

- Moå em beù Ñieån - Giaùo sö B. Guerrier, caùc baùc syõ G. Cagnol, J.C.Beltrando,A. Dehon vaø J. Dyckmans.

- Thôøi gian moå: 8 tieáng ñoàng hoà - Khoái U: FIBROMATOSE JUVENILE DESMOIDE BENIGNE naëng

500 grs.

07-04-1992

- Buoåi trình dieãn thöù 2 taïi G.A.P.G. ÔÛ C.I.G. cuûa tænh GRASSE.

- Chieàu "Taïm bieät em Ñieån" vôùi xoå soá vaø cocktail.

17-06-1992

- Ñôït coâng taùc thöù 2 taïi T.P. HOÀ-CHÍ-MINH - Caùc Baùc syõ J.C. Beltrando,J. Dyckmans,M.F.Sollberger vaø oâng P.Y. Bouchalat, moät nhieáp aûnh gia- Vieän trôï 250 kg thieát bò y teá vaø thuoác men trò giaù: 100.000 F

22-11-1992

- Buoåi trình dieãn thöù 3 ôû Palais des Congreøs,

thò xaõ MANDELIEU

- "Nghò tröôøng veà Vieät nam" vôùi xoå soá vaø cocktail.

22-10-1993

- Ñôït coâng taùc thöù 3 taïi T.P. HOÀ-CHÍ-MINH - Caùc baùc syõ J.C. Beltrando, A.Dehon, J. vaø L.Dyckmans, cuøng 30 Chuyeân vieân

- Trao taëng 1500 kg thieát bò y teá vaø thuoác men.

03-12-1993

- Buoåi trình dieãn thöù 4 taïi "La Palestre" thò xaõ LE CANNET (06)

- "Tranh thuû Bieåu dieãn quaàn vôït", vôùi kòch muùa vaø xoå soá.

06-05-1994

- Coâng taùc veà Da lieãu ôû HAØ-NOÄI.

Caùc baùc syõ C. Grognard, M. Merquey, E. Delhalle vaø nhaân vieân coäng söï.

- Vieän trôï moät taán thieát bò y teá vaø thuoác men.

07-01-1995

- Buoåi trình dieãn thöù 5 taïi tænh MELUN.

Kòch "On purge beùbeù" cuûa taùc giaû G. Feydeau, do ban kòch Les Innocents aux mains pleines trình dieãn.

22-07-1995

- Buoåi trình dieãn thöù 6 taïi vöôøn thoâng cuûa thò xaõ PEYMEINADE.- "Nöôùc Vieät nam" phim multivision cuûa G. vaø G. Joseph + xoå soá.

13-10-1995

- Buoåi trình dieãn thöù 7 taïi "la Palestre" thò xaõ LE CANNET (06).

- "Nöôùc Vieät nam" phim multivision cuûa G. Vaø G. Joseph + kòch muùa.

27-10-1995

- Ñôït coâng taùc thöù 5 taïi HAØ-NOÄI vaø T.P. HOÀ-CHÍ-MINH,HUEÁ vaø PLEIKU cho hoäi A.M.P.H.O.R.E. VIEÄT NAM vaø hoäi HORUS,

Baùc syõ J.C. Beltrando cuøng 17 baùc syõ chuyeân khoa, 12 y taù, 1 thaày lieäu phaùp vaän ñoäng vaø 1 ngöôøi chuïp aûnh.

- Vieän trôï 1500 kg thieát bò y teá vaø thuoác men. Trò giaù: 100.000 F

30-03-1996

- Buoåi trình dieãn thöù 8 taïi thò xaõ PRINGY.

- Kòch "l'avare" cuûa Molieøre, do ban kòch Les Innocents aux mains pleines trình dieãn.

06-07-1996

- Buoåi trình dieãn thöù 9 taïi laâu ñaøi cuûa thò xaõ MOUANS-SARTOUX.-"Nöôùc Vieät nam" phim multivision cuûa G. vaø G. Joseph + Xoå soá.

01-11-1996

- Ñôït coâng taùc thöù 6 ôû KONTUM cho caùc hoäi A.M.P.H.O.R.E. VIEÄT NAM, VIEÂTNAMITIEÙ vaø A.A.M.E.V.

Baùc syõ J.C. Beltrando cuøng vôùi 6 baùc syõ chuyeân khoa, 3 y taù, 1 nha syõ vaø 2 kyõ sö.

- Vieän trôï 10 taán thieát bò y teá vaø thuoác men. Trò giaù: 50.000 F

15-11-1996

ñaàu veà Lieäu phaùp vaän ñoäng taïi

TP HOÀ-CHÍ-MINH. OÂâng Philippe Badin, M.K.D.E. + 2 thaày lieäu phaùp vaän ñoäng vaø 1 ngöôøi phuï.

20-07-1997

- Buoåi trình dieãn thöù 10 taïi "Theùaâtre de la mer", thò xaõ GOLF-JUAN.

- "Nöôùc Vieät nam" phim multivision cuûa G. Vaø G. Joseph + xoå soá.

16-10-1997

- Ñôït coâng taùc thöù 7 taïi KONTUM cuûa caùc hoäi

A.M.P.H.O.R.E. VIEÄT NAM, VIEÂTNAMITIEÙ vaø A.A.M.E.V.

Baùc syõ J.C. Beltrando cuøng 4 baùc syõ chuyeân khoa, 1 y taù vaø 1 nöõ hoä sinh.

- Vieän trôï 250 kg thieát bò y teá vaø thuoác men + ñi öôùc löôïng Beänh vieän BAÏC LIEÂU.

15-01-1998

- Ñôït coâng taùc thöù 8 taïi BAÏC LIEÂU - Baùc syõ J.C. Beltrando vaø 8 baùc syõ chuyeân khoa, 5 y taù, 1 thaày lieäu phaùp vaän ñoäng, 1 nguôøi chuïp aûnh vaø moät thoâng dòch vieân.

- Vieän trôï 2 taán thieát bò y teá vaø thuoác men.

Trò giaù: 50.000 F + Ñi öôùc löôïng beänh vieän

PHUÙ QUOÁC.

13-07-1998

- Buoåi trình dieãn thöù 11 trong coâng vieân nhaø haøng

La Cerisaie thò xaõ BELGENTIER (83).

- "Nöôùc Vieät nam" phim multivision cuûa

G. Vaø G. Joseph + xoå soá.

25-10-1998

- Ñôït coâng taùc thöù 9 taïi BAÉC NINH - Baùc syõ J.C. Beltrando vaø 8 baùc syõ chuyeân khoa, 1 baùc syõ ña khoa, 3 y taù, 1 thaày lieäu phaùp vaän ñoäng vaø 1 thoâng dòch vieân.

- Vieän trôï 15 taán thieát bò y teá vaø thuoác men.

Trò giaù: 100.000 F + Ñi öôùc löôïng beänh vieän TAM KYØ.

23-07-1999

- Buoåi trình dieãn thöù 12 ôû nhaø haùt GALLI, thò xaõ SANARY-SUR-MER.

- "Nöôùc Vieät nam" phim multivision cuûa G. Vaø G. Joseph, theâm Nöõ ca syõ Vieät nam THY MAI + Xoå soá.

17-9-1999

- Ñôït coâng taùc thöù 2 veà Lieäu phaùp vaän ñoäng taïi TP HOÀ-CHÍ-MINH - OÂââng Philippe Badin + 2 baùc syõ noäi truù + 1 hoùa hoïc gia.

05-01-2000

- Ñôït coâng taùc thöù 10 taïi ñaûo PHUÙ QUOÁC - Baùc syõ J.C. Beltrando vaø 7 baùc syõ chuyeân khoa, 1 baùc syõ ña khoa, 2 nha syõ, 1 kyõ thuaät vieân veà raêng, 5 y taù, 1 ngöôøi quay phim vaø 1 thoâng dòch vieân.

- Vieän trôï 20 taán thieát bò y teá vaø thuoác men (trò giaù: 150.000 F) + Ñi öôùc löôïng beänh vieän CAØ-MAÂU.

12-08-2000

- Buoåi trình dieãn thöù 13 ôû Laâu ñaøi cuûa thò xaõ SOLLIES-PONT (83).

-"Nöôùc Vieät nam" phim multivision cuûa G. Vaø G. Joseph, vôùi Nöõca syõ Vieät nam THY MAI vaø xoå soá.

Naêm 2001 (thaùng 8, 10, 12)

- Vieän trôï 10 taán trang thieát bò y teá, vaø sau ñoù phaùi ñoaøn laïi ñi kieåm tra trang thieát bò ôû bv Baïc Lieâu vaø khaûo saùt nhu caàu ôû bv Soùc trang.

12 - 4 -2002

Ñôït coâng taùc thöù 3 veà Vaät lyù trò lieäu ôû thaønh phoá Hoà Chí Minh, vôùi oâng Philippe BADIN, Tamara GILLON, 1 y taù vaø 2 nhaân vieân phuï taù.

25 - 10 -2002

  • Ñôït coâng taùc thöù 12 ôû beänh vieän Haø trung, bs JC BELTRANDO cuøng vôùi 9 bs chuyeân moân, 3 Nha syõ+1 phuï taù, 2 y taù, 1 kyõ thuaät vieân, 1 chuyeân vieân Vaät lyù trò lieäu, 1 nhieáp aûnh vieân vaø 1 ngöôøi phieân dòch.

    Vieän trôï 10 taán trang thieát bò y teá.

    TOÙM TAÉT HOAÏT ÑOÄNG ÔÛ VIEÄT NAM

    Töø naêm 1990...

    DÖÏ AÙN