CHUÙNG TOÂI LAØ AI ?

Hoäi töø thieän A.M.P.H.O.R.E. VIEÄT NAM ñöôïc thaønh laäp naêm 1991, döôùi ñaïo luaät 1901 cuûa Phaùp. Muïc ñích hoaït ñoäng duy nhaát cuûa hoäi laø nhaân ñaïo, ñoäc laäp, khoâng phaân bieät nguoàn goác daân toäc, chính trò hay toân giaùo. Hoäi ra ñôøi vì tình ñoaøn keát giöõa theá giôùi Y teá vaø Ñieån, moät em beù bò beänh naëng khoâng cöùu chöõa ñöôïc ôû Vieät nam, nhöng ñaõ ñöôïc chöõa beänh vaø cöùu soáng ôû Phaùp, taïi beänh vieän cuûa tænh Grasse. Quy che^ cuûa hoäi ñöôïc ñaët taïi truï sôû:

Beänh vieän Clavary - Khoa Tai Muõi Hoïng

06130 GRASSE, Phaùp.

Caùc Baùc syõ, Y taù, Nhaân vieân töông töï y teá vaø nhieàu ngöôøi tình nguyeän khaùc tham döï hoaït ñoäng cuûa hoäi, vôùi muïc tieâu:

- Laäp moái lieân heä ngheà nghieäp giöõa ñoaøn baùc syõ Phaùp vaø Vieät nam, nhaèm thuùc ñaåy moät ngaønh y teá taân tieán vaø chaát löôïng ôû Vieät nam baèng caùch vieän trôï thieát bò y teá, giaûi phaãu vaø gaây meâ cho caùc khoa trong beänh vieän...

- Toå chöùc gaäp gôõ, trao ñoåi giöõa ñoaøn y teá vaø töông töï y teá Phaùp Vaø Vieät, ñeå so saùnh vaø naâng cao ñieàu kieän laøm vieäc, ñaøo taïo vaø giaûng daäy veà caùc vaán ñeà saên soùc beänh nhaân...

Hoäi ñoàng quaûn lyù...

Chuû tòch: Bs Jean-Claude BELTRANDO

Phoù Chuû tòch: Bs Alain DEHON

Bs Philippe LEON

Bs Jean-Claude PALLERI

Toång Thö kyù: Bs François SEGUIN

Thuû quyõ: Bs Lydian DYCKMANS

Phoù Thuû quyõ: Baø Yannick BEL

Phoù Thö kyù: Baø Paule SEGUIN

Baø Annie FREGIER

-Ban lieân laïc:

Phöông phaùp Nghe nhìn: OÂng Geùrard JOSEPH

Phöông phaùp Tin hoïc: OÂng NGOÂ-MAI CÖÔØNG

-Ban Vaän taûi:

Vaän taûi ñöôøng tröôøng: OÂng Michel FREGIER

Bo^c nhaác: OÂng Jeùroâme PIERRET

-Ban Kyõ thuaät:

Kyõ thuaät vieân Y teá: Oâng Georges ZAGOURIS

-Ban Vaät lyù trò lieäu:

Thuoäc tænh MOULINS: OÂng Philippe BADIN

Taøi nguyeân...

- Caùc nguoàn trôï caáp

- Tieàn thu nhaäp taïi caùc cuoäc bieåu dieãn coâng coäng veà Ngheä thuaät,Vaên hoùa hay Theå thao...

- Tieàn uûng hoä vaø ñoùng goùp...

Phaûi bieát raèng...

...Toaøn theå nhöõng ngöôøi tình nguyeän ñi giuùp ñeàu töï mình ñaøi thoï chi phí chuyeân chôû vaø ngöï truù.

...Ngaân saùch cuûa hoäi ñöôïc baùc syõ - thuû quyõ kieåm soaùt vaø giöõ ñuùng haøng ngaøy.

...Tieàn maët hay ngaân phieáu uûng hoä hoäi chæ ñöôïc duøng ñeå mua thieát bò y teá va thuoác men.

...Hoäi ñaøi thoï chi phí vaän taûi caùc loaïi thieát bò vaø thuoác men baèng maùy bay.

Thaønh phaàn...

Hoäi goàm coù:

1) Thaønh vieân "danh döï", laø nhöõng ngöôøi ñaõ coù coâng lao vôùi hoäi, hoï ñöôïc mieãn phí ñoùng goùp.

2) Thaønh vieân "aân nhaân", laø nhöõng ngöôøi uûng hoä hay ñoùng goùp moãi naêm moät khoaûn tieàn do toång hoäi ñoàng ñònh quyeát.

3) Thaønh vieân "hoaït ñoäng", laø nhöõng ngöôøi tham döï hoaït ñoäng ôû Phaùp ñeå chuaån bò caùc ñôït coâng taùc.4) Thaønh vieân Y teá laø nhöõng thaønh vieân coù khaû naêng y teá vaø tình nguyeän tham döï caùc ñôït coâng taùc y teá cuûa hoäi.